PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

’t Forum hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. ’t Forum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt mee dat we in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als ’t Forum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sara Bex is de Functionaris Gegevensbescherming van ’t Forum. Zij is te bereiken via info@forumhamont.be.

2. Contactgegevens

’t Forum
Stad 38
3930 Hamont-Achel
(+32) 011 44 62 87

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ’t Forum verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met ’t Forum
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

4. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen volgende gegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • Gegevens betreffende het contactformulier
  • Naam
  • Voornaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Bericht
  • IP-adres
 • Gegevens betreffende opmaak voor een factuur
  • Bedrijfsnaam
  • Ter attentie van
  • Bedrijfsadres
  • BTW nummer

5. Informatie die automatisch wordt verzameld

Wij willen u een gebruiksvriendelijke website ter beschikking stellen met informatie die belangrijk voor u is. Daarom maken wij gebruik van technologieën die informatie verzamelen, verwerken en sorteren over de manier waarop u en anderen onze website gebruiken. In verband hiermee wordt elk bezoek aan onze pagina’s elektronisch geprotocolleerd. Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden.
Geprotocolleerd worden in het bijzonder:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL (de pagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen)
 • hostnaam van de computer waarmee de homepage wordt bezocht (IP-adres)
 • tijd en datum van de serveraanvraag

Onze internetpagina’s gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies.
De cookies van onze website verzamelen geen gegevens over u persoonlijk of over uw persoonlijke gebruik van de site. Met behulp van deze cookies kunnen er bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door uw browser zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u bepaalde functies die wij aanbieden, niet of niet volledig kunt gebruiken. Nadere informatie hierover kunt u vinden in het help menu van uw internetbrowser.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken te analyseren hoe u onze website gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om de bezoeken aan websites te analyseren, rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten en andere aan het gebruik van websites en internet gerelateerde diensten te leveren. Ook stuurt Google de informatie in bepaalde gevallen door naar derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden de betreffende gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd. Wij wijzen u er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich ermee akkoord dat de over u verzamelde informatie door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het bovengenoemde doel wordt verwerkt.

7. Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden verwerkt en beheerd door Sara Bex.

8. Verstrekking aan derden

’t Forum zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan zoals hieronder bij de uitzonderingen aangegeven. Indien het noodzakelijk is dat ’t Forum in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ’t Forum uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer ’t Forum hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer ’t Forum of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke ’t Forum heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • In alle overige gevallen zal ’t Forum uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

9. Bewaartermijn

’t Forum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

10. Beveiliging van gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens ’t Forum van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen

11. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hogervermelde personen kan u contact opnemen. U kan bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers. U hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan het verzoek.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

13. Wijziging privacyverklaring

’t Forum kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10/05/2018.